Search
Məqalənin kodu 5233
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı AZƏRBAYCANDA İSTEHSAL OLUNAN ŞƏRABLARIN KEYFİYYƏTİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ
Müəlliflər Əliyeva Ş. E.
Əsgərova İ. M.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı

 

Məqalənin kodu 0631
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Gagea cinsinin tarixinə dair icmal
Müəlliflər Qaraxani P.X., İmanova A.S.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 3803
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Faraon bildirçinlərindən alinan inkubasion yumurtalarin keyfiyyət göstəricilərinin öyrənilməsi
Müəlliflər Tağıyev A.Ə., Məmmədov R.T.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 8575
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Taxıl böcəyi Azərbaycan şəraitində payızlıq buğda bitkisinin təhlükəli zərərvericisidir
Müəlliflər Əzizova N.H.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 5325
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanın cənub bölgəsində yetişdirilən Smokinq cinsli bildirçinlərin yumurtalarının bioloji göstəricilərinin öyrənilməsi
Müəlliflər Hüseynov M. Ş.,Hüseynova A.A., Zeynalova Z. Ə.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 3898
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanda inək noxudunun(Vigna uncuigulata L.) seleksiya baxımından qiymətləndirilməsi
Müəlliflər Əsədova A.İ, Ağazadə G.F
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 6781
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanın yumşaq buğda nümunələrində genetik müxtəlifliyin SSR markerlərlə qiymətləndirilməsi
Müəlliflər Zamanova D.L, Abbasov M.Ə
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 5991
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Vigna Savi kolleksiyasında genetik müxtəlifliyin biomorfoloji və molekulyar markerlərlə qiymətləndirilməsi
Müəlliflər Ağazadə G.F, Əsədova A.İ, Babayeva S.M.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 9865
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanda gövdə pas xəstəliyinin yayılması və bölgələr üzrə yerli buğda sortlarında xəstəliyə davamli genlərin öyrənilməsi

Müəlliflər K.K. Aslanova, Q.M.Həsənova, C.M.Talai, İ.H.Cəfərov
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 1445
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanda yayIlan amarant (amaranthus.L.) növlərinin
ekoloji xüsusiyətləri və qida tərkibi
Müəlliflər T.H.Musazadə
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 7214
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı TUT BİTKİSİ GENEFONDUNUN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ YENİ SORTLARIN YARADILMASI
Müəlliflər Həsənov N.M. – a.e.f.d., dosent, Məhərrəmova V.İ. – böyük elmi işçi, Qurbanova M.Q. – kiçik elmi işçi
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 9654
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı GƏNCƏ-QAZAX BÖLGƏSİNİN TORPAQ İQLİM ŞƏRAİTİNDƏ YONCA BİTKİSİNİN MƏHSULDARLIĞINA MÜXTƏLİF MİNERAL GÜBRƏLƏRİN TƏSİRİ
Müəlliflər N.M.Həsənov – a.e.f.d., dosent, T.N.Hacıyeva – böyük elmi işçi, M.Ə.Həsənova – elmi işçi
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 0514
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı İntroduksiya olunmuş müxtəlif buğda genotiplərinin Abşeron şəraitində bir sıra morfofizioloji göstəricilərinin və göbələk xəstəliklərinə qarşı davamlılığının müəyyən edilməsi
Müəlliflər G.V.Mirzəyeva, F.Ə.Əhmədova. İ.Q.İbrahimova, E.R.İbrahimov
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 6718
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Dendrari – Abşeronun landşaft zənginliyidir
Müəlliflər Məmmədov T.S., Gülməmmədova Ş.A.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 9900
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Erkək toğluların yem payına günəbaxan yağının əlavə edilməsinin onların orqanizmində arterial qanda və qaraciyərin qapı venasında yağ turşularının konsentrasiyasına təsiri
Müəlliflər Hüseynova E.C.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 8227
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Azərbaycanda taxıl istehsalının müasir vəziyyəti və inkişaf pеrspektivləri.
Müəlliflər İmamverduyev E.Ə.1,i.f.d. dos. Həsənova S.İ.2, baş müəllim
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 1861
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı ABŞERONDA NƏCİB DƏFNƏ BİTKİSİNDƏ FIR MƏNƏNƏSİ (HOMOPTERA, APHİDOİDEA) VƏ ONA QARŞI MÜBARİZƏ
I
Müəlliflər Qəhrəmanov Ş. Ş., Əlizadə A.Z.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 1843
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Bozax cinsli qoyunlarda dölün keçirilmə vaxtının yun məhsuldarlığına təsiri
Müəlliflər Hümbətova G.V.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 6702
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı ABŞERON DENDROFLORASINDA YARPAQBÜKƏN KƏPƏNƏKLƏRİN BİOEKOLOJİ XÜSUSİYYƏTLƏRİNİN ÖYRƏNİLMƏSİ VƏ ONLARA QARŞI MÜBARİZƏ TƏDBİRLƏRİNİN İŞLƏNİB HAZIRLANMASI
Müəlliflər Məmmədov H. A., Qəhrəmanov Ş. Ş.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

Məqalənin kodu 7633
Tədbirin adı Akademik Cəlal Əliyev və bioloji müxtəlifliyin genetik ehtiyatları (30.11.2018) ümumrespublika konfransı
Məqalənin adı Cənubi Muğanin quraq dəmyə şəraitində bərk buğdanın (t.durum Desf.) hibrid xətlərinin məhsuldarlıq göstəriciləri
Müəlliflər Xudayev F.A. *, Hacıyeva S.K. Feyzullayev H.A., Əsədullayev Ş.S.
Nəticələr
Redaksiya Elmi araşdırma Məruzənin növü Məruzənin yeri Məruzə vaxtı
Təsdiq olundu

 

1 -dən səhifə 4